عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل
آخرین مطالب: 

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل

عکس های پل معلق خارومیانه در مشگین شهر

مرتفع ترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل واقع شده است. طول پل معلق ۳۴۵ متر، عرض آن سه متر و ارتفاع از کف دره ۸۰ متر است و به عنوان بزرگترین پل خاورمیانه محسوب می شود.

پل معلق مشکین شهر (1) پل معلق مشکین شهر (2)

بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر

پل معلق مشکین شهر (3)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر

پل معلق مشکین شهر (4)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (5)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (6)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (7)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (8)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (9)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (10)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (11)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (12)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل پل معلق مشکین شهر (13)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل

پل معلق مشکین شهر (14)

عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,عکس های بلندترین پل معلق خارومیانه در مشگین شهر اردبیل,عکس های پل معلق در مشگین شهر اردبیل,پل معلق ایران,پل معلق بزرگ,بلندترین پل معلق خاورمیانه,

برچسب‌ها: ----

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.