دین و مذهب | جوك نما

دین و مذهب | جوك نما
آخرین مطالب: 

دین و مذهب

آموزش کامل نماز

آموزش کامل نماز آموزش نماز-شروع نماز   تکبيرة الاحرام "نماز" با گفتن "الله اکبر" آغاز مي شود، گفتن "الله اکبر" در آغاز نماز به معناي جدايي از غير خدا و پيوستن به اوست.اعلام بزرگي پروردگار و دوري جستن از تمام قدرتهاي دروغين است. با اين ...