تعداد رابطه جنسی در هفته | جوك نما

تعداد رابطه جنسی در هفته | جوك نما
آخرین مطالب: 

تعداد رابطه جنسی در هفته

عواقب و آثار رابطه جنسی زیاد

عواقب و آثار رابطه جنسی زیاد (کثرت جماع) از نظر اسلام، دفعات همبستري با همسر، محدوديتي ندارد و تعداد دفعات نزديكي به ميزان ميل جنسي و رضايت طرفين رابطه بر مي گردد. اما بصورت معمولی به تعداد كمتر از 2 ...