جوک جدید و باحال | جوك نما

جوک جدید و باحال | جوك نما
آخرین مطالب: 

جوک جدید و باحال

جوک های جدید ۹۵

 ديشب داشتم كتاب ميخوندم برق رفت ... يه نيم ساعتی زير نور چراغ قوه گوشيم كتاب رو خوندم تا برق باز بياد ... اين نيم ساعتو تا آخر عمرِبچم تو سرش ميزنم ... ميگم ما زير نور چراغ قوه به ...