هفت سین سال 95 | جوك نما

هفت سین سال 95 | جوك نما
آخرین مطالب: 

هفت سین سال 95

مدل سفره هفت سین نوروز ۱۳۹۵

آسیو: عدد "هفت" نزد ایرانیان قدیم مقدس بوده است و عدد هفت را گرامی می داشتند. ایرانیان باستان، اعتقاد داشتند که عقل مقدس یعنی " اهورامزدا " که به او "سپند مینو" نیز می گفتند ، شش وزیر بزرگ به ...